ข้อมูลติดต่อนักศึกษา


ข้อมูลติดต่อนักศึกษาพระครูวินัยธร ณรงค์พร วุฑฺฒิโช นิธิมงคล
vi10.narongporn@gmail.com
https://sites.google.com/site/bangkai300/home
http://bangkainainontabile.blogspot.com/


พระครูประสิทธิธรรมาทร เอี้ยงปาน
https://sites.google.com/site/prasitvi10
http://prasit1010.blogspot.com/


พระชัชวาลย์ โชติปัญโญ นาคกัน
vi10.chatcha@gmail.com
https://sites.google.com/site/vi10chatcha/
http://wattaivi10.blogspot.com/


พระมหาสมหมาย ขนฺติธมฺโม จำเนียรกูล
pm.sommai123@gmail.com


พระครูบวรสาธุวัตร (สุริยา) ปวโร โพธิ์ไกร
vi10.suriya@gmail.com
https://sites.google.com/site/vi10suriya/
http://bawornsadhuwatr.blogspot.com/

พระปลัดสมบัติ สีลธโน เรืองทอง
vi10.sombat@gmail.com
https://sites.google.com/site/vi10sombat/
http://watmai9.blogspot.com/


พระมหาสมชาย สิริภทฺโท ผลฤทธิ์
vi10.somchasi357@gmail.com
https://sites.google.com/site/vi10somchasi/home/
http://somchali.blogspot.com/พระเอกศักดิ์ อริยวํโส โสภิตานนท์
vi10.eakasak@gmail.com
https://sites.google.com/site/wipassna10/
http://vi10eakasak.blogspot.com/


พระพุทธบุตร ชวโนพระสุภกิจ สุปญฺโญ ธำรงค์ธนกิจ
vi10.aquare333@gmail.com
https://sites.google.com/site/supakitvi10/home
http://suppakitvi10.blogspot.com/

พระมหาชาติชาย ขนฺติธมฺโม มณีคำ


พระปพน อินฺทปญฺโญ ลีประโคน
vi10.phrapaphon@gmail.com
https://sites.google.com/site/paphoninthapanyo/home
http://paphonleeprakhon.blogspot.com/


พระสมหวัง สติสมฺปนฺโน ลวดเงิน
vi10.somwang2014@gmail.com
https://sites.google.com/site/satisampanno2523/home
http://satisampanno.blogspot.com/


พระสมวน วีรสุทฺโธ เกิดสบาย
vi10.samuan@gmail.com
https://sites.google.com/site/vipasanasamuan10
http://sonaeudtara10.blogspot.com/

พระนรงค์ ชุตินฺธโร พูลสวัสดิ์

vi10narong@gmail.com
https://sites.google.com/site/chutinvi10/home
http://vipasana10.blogspot.com/

พระอำนาจ สีลสํวโร ดอกคำ

vi10.seerasangwaro@gmail.com
https://sites.google.com/site/amnatsrswr/
http://seerasawaro.blogspot.com/

พระธีรเมธ จนฺทวํโส กอบุตร
vi10.kuitarking07@gmail.com
https://sites.google.com/site/gkuitarking/
http://guitarking07.blogspot.com/พระเทวะฤทธิ์ กวินฺโท เหมือยประกอบ
vi10.tewarit@gmail.com
https://sites.google.com/site/minvipasana10/
http://kavinto.blogspot.com/

พระนันทวัฒน์ อคฺคธมฺโม เตชเอี่ยมสกุล
vi10.nantawat@gmail.com
https://sites.google.com/site/vi10nantawat
http://pranantawat-vi10.blogspot.com/พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก วรรธน์นศรี
vi10.khampeethep@gmail.com
https://sites.google.com/site/vipassanaversion10/home
http://tepsaphansoong.blogspot.com/
พระอินทรปกรณ์ ฐิตสุโภ ตรีไวทยานนท์
vi10.inthrapakorn@gmail.comพระสุขุม พลธโร อุดมไพบูลย์วงศ์
phaladharo@gmail.com

แม่ชีนนทพร โสภณ
vi10.nonsophon@gmail.com
xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

3 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. $('img[border=0]').hover(function() {
  $(this).addClass('transition');

  }, function() {
  $(this).removeClass('transition');
  });  .transition {
  -webkit-transform: scale(1.1);
  -moz-transform: scale(1.1);
  -o-transform: scale(1.1);
  transform: scale(1.1);
  }
  img {
  -webkit-transition: all .4s ease-in-out;
  -moz-transition: all .4s ease-in-out;
  -o-transition: all .4s ease-in-out;
  -ms-transition: all .4s ease-in-out;
  }

  ตอบลบ